Algemene Voorwaarden

Van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en Adventure in a box

Dit zijn de algemene voorwaarden van Adventure in a box. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en diensten van Adventure in a box en op ieder gesloten overeenkomst waarbij Adventure in a box partij is.

De meest actuele algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website en worden te allen tijde op verzoek toegezonden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis. De definities gelden zowel in de enkelvoud als in de meervoudsvorm:

 1. Adventure in a box: De gebruiker van deze voorwaarden, gevestigd te Etten-Leur en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 78684226.
 2. Opdrachtgever: Iedere partij die met Adventure in a box een schriftelijke of mondelinge overeenkomst sluit en daarmee Adventure in a box opdracht geeft een Dienst te leveren.
 3. Partijen: Als in deze voorwaarden wordt gesproken over de Opdrachtgever en Adventure in a box gezamenlijk.
 4. Deelnemer: Iedere natuurlijke persoon die op grond van de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Adventure in a box toegang heeft of krijgt tot een Dienst.
 5. Dienstverlener: De dienstverlener met wie de Opdrachtgever en/of de Deelnemer – in het kader van de uitvoering van een overeengekomen Dienst – een overeenkomst aangaat tot het verschaffen van verblijf, vervoer of het verlenen van andere diensten en die op grond van die overeenkomst, en diens eigen algemene voorwaarden, verantwoordelijk is voor de uitvoering van deze diensten.
 6. Dienst: Alle diensten die Adventure in a box levert op grond van een met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst waaronder is begrepen, maar niet beperkt tot, een Box.
 7. Box: Een door Adventure in a box ontwikkeld excursie-, avontuur-, reis- en/of activiteitenprogramma voor één of meerdere dagen, op al dan niet vooraf vastgestelde data.
 8. Pakket: Een door Adventure in a box samengesteld pakket met toebehoren die de Deelnemer ontvangt na de totstandkoming van de overeenkomst tot het afnemen van een Box. De inhoud van het Pakket is afhankelijk van de specifiek gekozen Box, en bestaat onder meer uit informatie over de bezienswaardigheden, informatie en materiaal met betrekking tot de te ondernemen activiteiten en/of de overnachting.
 9. Schriftelijk: Onder schriftelijk wordt verstaan per brief, per e-mail, per WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 10. Website: De website waar Adventure in a box haar Diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via adventureinabox.nl.

2. Toepasselijkheid

 1. Aanbiedingen van Adventure in a box gelden niet automatisch voor toekomstige Diensten.
 2. De Opdrachtgever met wie eenmaal met toepassing van deze algemene voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid daarvan op de later met Adventure in a box gesloten overeenkomsten.
 3. Als een bepaling uit deze algemene voorwaarden wordt vernietigd of nietig blijkt te zijn, dan blijven de overige bepalingen nog steeds van kracht.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing.
 5. Als onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. 

3. Totstandkoming

 1. De Overeenkomst met Adventure in a box komt tot stand door middel van een aanbod van Adventure in a box van een Dienst en de aanvaarding door de Opdrachtgever hiervan. De aanvaarding kan zowel schriftelijk als mondeling.
 2. Als het belang van de Opdrachtgever en/of de Deelnemer onmiddellijke levering van een Dienst of een Pakket vereist of als uitdrukkelijk om onmiddellijke levering is verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door Adventure in a box feitelijk tot levering is overgegaan.
 3. Adventure in a box is niet gebonden aan mondelinge afspraken als deze niet schriftelijk door Adventure in a box zijn bevestigd.
 4. Adventure in a box is nimmer een partij bij een tussen de Opdrachtgever of de Deelnemer enerzijds en de Dienstverlener anderzijds tot stand gekomen afspraak of overeenkomst, maar neemt slechts een bemiddelende rol in.
 5. Ten aanzien van diensten en/of producten van de Dienstverlener die de Opdrachtgever rechtstreeks of met tussenkomst van Adventure in a box afneemt, treedt Adventure in a box op als tussenpersoon. De Dienstverlener is zelf verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van zijn of haar diensten.
 6. Adventure in a box heeft het recht de totstandkoming van een overeenkomst te weigeren, als hiervoor een gegronde reden bestaat.

4. Uitvoering, wijziging en annulering

 1. Adventure in a box zal haar Dienst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en leveren, maar kan niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat.
 2. Wijzigingen door de Opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst is slechts mogelijk als daartoe tussen Partijen overeenstemming is bereikt. Eventuele extra kosten ten gevolge van een wijziging komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 3. Adventure in a box is nimmer aansprakelijk voor schade, nadeel of een ander gevolg, als de Dienstverlener een wijziging aanbrengt dan wel zijn of haar diensten annuleert. In zulks geval zal Adventure in a box zich inspannen om alternatieven te zoeken voor de gewijzigde dan wel opgezegde diensten, maar kan ter zake geen garantie geven.
 4. De Opdrachtgever in de hoedanigheid van consument, die een overeenkomst heeft gesloten tot het afnemen van een Box of een andere Dienst, waarbij in de overeenkomst niet een bepaald tijdstip of een bepaalde periode van nakoming is voorzien, heeft na de totstandkoming van de overeenkomst een bedenktijd van 14 (veertien) dagen waarin kosteloos geannuleerd mag worden.
 5. Het in het vorige lid bedoelde recht om kosteloos te annuleren komt te vervallen wanneer de Deelnemer eenmaal is gestart met het afnemen van de Dienst en/of wanneer het reeds door de Deelnemer ontvangen Pakket niet binnen 30 (dertig) dagen na het ontstaan van de overeenkomst aan Adventure in a box wordt geretourneerd dan wel gebruikt of beschadigd word geretourneerd.
 6. De Opdrachtgever die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf of de Opdrachtgever ten aanzien van wie het in lid 4 bepaalde recht niet geldt of is verstreken, heeft bij annuleren tot 30 (dertig) dagen voor de dag waarop de Dienst wordt afgenomen recht op 50% terugbetaling van het overeengekomen tarief, mits een reeds door de Deelnemer ontvangen Pakket binnen 14 (veertien) dagen, ongebruikt en onbeschadigd aan Adventure in a box wordt geretourneerd.
 7. De kosten die de Dienstverlener in rekening brengt of nog zal brengen, komen bij annulering door de Opdrachtgever te allen tijde voor zijn of haar rekening.

5. De Box en de levering van het Pakket

 1. Adventure in a box zal met de grootst mogelijke zorgvuldigheid de opdracht tot levering van een Box in ontvangst nemen en het Pakket samenstellen.
 2. Het Pakket wordt, op een door Adventure in a box aangewezen wijze, geleverd aan het adres dat de Opdrachtgever kenbaar heeft gemaakt.  
 3. Als de levering aan het door de Opdrachtgever aangewezen adres niet mogelijk is, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat toestemming om het Pakket af te leveren bij de buren, bij een door de Opdrachtgever aangewezen derde of bij een aangewezen afhaalpunt. Eventuele extra kosten van een dergelijke alternatieve leveringsmethode komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 4. Tot het leveringsmoment berust het risico van beschadiging of vermissing van het Pakket of onderdelen daarvan bij Adventure in a box. Met het leveringsmoment in de zin van dit artikellid wordt verstaan: Het moment waarop het Pakket aan het door de Opdrachtgever aangewezen adres wordt bezorgd aan de Deelnemer of diens vertegenwoordiger of het moment waarop het Pakket wordt bezorgd aan een in lid 3 van dit artikel bedoeld alternatief bezorgadres.

6. Aanwijzingen, regels en verplichtingen

 1. De Opdrachtgever staat in voor de volledigheid en juistheid van de verstrekte informatie en gegevens. Adventure in a box is pas gehouden tot (verdere)uitvoering van de opdracht, als alle nodige gegevens verstrekt zijn.
 2. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat Adventure in a box de verstrekte persoonsgegevens die voor de goede uitvoering van de overeenkomst van belang zijn, doorgeeft aan de Dienstverlener. De Opdrachtgever staat er voor in dat de Deelnemer uitdrukkelijk toestemming verleend voor het verstrekken en het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en vrijwaart Adventure in a box voor iedere aanspraak ter zake.
 3. Adventure in a box is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke gegevens die de Opdrachtgever verstrekt. Er zal zorgvuldig met deze gegevens worden omgegaan, één en ander volgens de regels van het Privacy en Cookie Statement.
 4. De Opdrachtgever en de Deelnemer zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Adventure in a Box die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst.
 5. Het is voor Adventure in a box te allen tijde mogelijk de overeenkomst te beëindigen als de Opdrachtgever of de Deelnemer zich niet houdt aan een aanwijzing, aan het bepaalde in deze voorwaarden of anderszins onrechtmatig handelt. Adventure in a box is dan niet aansprakelijk voor de eventueel daaruit ontstane directe of indirecte schade.
 6. De Deelnemer kan na de totstandkoming van de overeenkomst worden vervangen door een ander, mits onderling tussen Partijen besproken, voldaan aan de gestelde voorwaarden en schriftelijk bevestigd door Adventure in a box. Een voorwaarde is onder andere dat de uitvallende Deelnemer een reeds ontvangen Pakket ongebruikt, onbeschadigd en onverwijld verzendt aan de ander.
 7. De Diensten van Adventure in a box zijn toegankelijk voor de minderjarige Deelnemer, mits voor de deelname toestemming is verkregen van een wettelijke vertegenwoordiger en de deelname van de minderjarige geschiedt onder een adequate begeleiding van een volwassene.

7. Prijzen, betaling en incasso

 1. De Opdrachtgever betaalt middels een betaalmethode die op de Website wordt aangeboden, door betaling van een ontvangen factuur of op een andere door Adventure in a box aangegeven wijze.
 2. Als de Opdrachtgever in gebreke blijft in een tijdige betaling, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. De Opdrachtgever die een betaling niet tijdig voldoet is, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, verplicht tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor juristen, deurwaarders en incassobureaus.
 4. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd, de Opdrachtgever zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert, stillegt of overdraagt, de overeenkomst wordt ontbonden en voorts ingeval de Opdrachtgever of een Deelnemer overlijdt.

8. Klachten

 1. Adventure in a box zal haar Diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren en leveren, maar toch is het mogelijk dat gebreken zich voordoen. Klachten dienen, op straffe van verval van aansprakelijkheid en in dit artikel bepaalde herstelplicht, binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking schriftelijk aan Adventure in a box gemeld te worden.
 2. Klachten met betrekking tot de diensten van de Dienstverlener dienen onverwijld aan een medewerker of vertegenwoordiger van de Dienstverlener gemeld te worden. Adventure in a box kan worden ingeschakeld als niet ter plaatse tot een oplossing kan worden gekomen. Adventure in a box zal zich dan inspannen te zoeken naar een oplossing, maar kan ter zake geen garantie geven.
 3. Adventure in a box is nimmer een partij bij geschillen tussen de Opdrachtgever en/of de Deelnemer enerzijds en de Dienstverlener anderzijds, maar neemt ten aanzien van deze geschillen slechts een bemiddelende rol in.
 4. Het melden van een klacht schort nimmer een betalingsverplichting op.
 5. Als vaststaat dat een geleverde Dienst of een ontvangen Pakket gebrekkig is, dan zal Adventure in a box binnen een redelijke termijn tot herstel overgaan. De Opdrachtgever en/of de Deelnemer zal Adventure in a box daartoe alle nodige medewerking verlenen en zich onthouden van handelen en nalaten dat het gebrek doet toenemen of anderszins tot schade leidt.
 6. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake hiervan door Adventure in a box gemaakte kosten voor rekening van de Opdrachtgever.

9. Overmacht

 1. Adventure in a box is niet verplicht tot uitvoering van een overeengekomen Dienst of levering van een Pakket als zij daartoe gehinderd wordt door overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die Adventure in a box niet kan worden toegerekend. Toerekening vindt niet plaats als de tekortkoming niet door haar schuld komt en ook volgens de wet niet voor haar rekening komt.
 3. Ziekte, ongeval, overlijden, pandemie, epidemie, weersinvloed, brand, verkeersbelemmering, stroomstoring en dergelijke worden gekwalificeerd als overmacht.
 4. De Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk door Adventure in a box of de Dienstverlener op de hoogte gesteld van de overmacht.
 5. De Partijen kunnen de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst ontbinden zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 6. Wanneer Adventure in a box tot het intreden van overmacht al een onderdeel van een Dienst heeft uitgevoerd en/of een Pakket heeft geleverd, heeft zij recht op betaling van dit onderdeel.

10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Adventure in a box aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Als de Opdrachtgever of de Deelnemer aantoont dat hij of zij schade heeft geleden door een fout van Adventure in a box die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan is Adventure in a box alleen voor directe schade aansprakelijk en tot maximaal de prijs van de door de Opdrachtgever afgenomen Dienst.
 3. Adventure in a box is niet aansprakelijk voor;
  1. schade ontstaan door onjuist, onvolledig of onrechtmatig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever of de Deelnemer;
  2. schade ontstaan door handelen, nalaten of een uitlating van de Opdrachtgever of de Deelnemer;
  3. schade ontstaan door handelen, nalaten, uitlating, vertraging of iedere andere tekortkoming van de Dienstverlener of van andere derden die door Adventure in a box ter uitvoering van de Dienst zijn ingeschakeld;
  4. schade ontstaan door het ontbreken van een adequate begeleiding van de minderjarige Deelnemer;
  5. schade ontstaan door een overmachtssituatie in de zin van artikel 9 of iedere andere gebeurtenis die redelijkerwijs niet kon worden voorzien door Adventure in a box en waarbij herstel redelijkerwijs niet mogelijk is;
  6. schade waarvoor de Opdrachtgever of de Deelnemer is verzekerd of verzekerd had kunnen zijn waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de ziektekosten-, ongevallen- of aansprakelijkheidsverzekering;
  7. indirecte schade waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in proceskosten, rente- en/of vertragingsschade.
 4. De in dit artikel bedongen beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Adventure in a box.

11. Slot

 1. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Adventure in a box is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Adventure in a box het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
 3. Op iedere rechtsverhouding met Adventure in a Box is het Nederlands recht van toepassing.